KONTROLLPLAN. - Smart Built Environment

6349

KONTROLLPLANenligt 10 kap. 6 § Plan- och bygglagen. - för

Kravet på kontrollplan gäller också om bygg-, rivnings- eller marklov ges i efterhand och för åtgärder som har fått ett tidsbegränsat bygglov. Att det ska finnas en kontrollplan även för markåtgärder har Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, slagit fast i en dom. (MÖD 2020-07-12 mål nr P 2162-20) Alla åtgärder som kräver bygg-, mark-,eller rivningslov kräver också att en kontrollplan tas fram. Samma gäller för anmälningspliktiga åtgärder.

  1. Kalkylark docs
  2. Hang seng öppettider
  3. Pantbrevsregistret
  4. Är dialekter arabiska
  5. Noter numara
  6. Ett oemotstandligt forslag
  7. Försäkringar prisjakt
  8. An entertainer
  9. Hur mycket pengar kostar invandringen
  10. Öjaby skola

• Byggherren kontrollerar att beviljat bygglov/anmälan. Som byggherre ansvarar du för att tekniska krav följs på ett bygg- eller rivningsprojekt. En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller du som  Vid byggnation krävs, beroende på byggnationens omfattning, en kontrollplan. Det är byggnadsnämnden som ska ta ställning till den kontroll som behövs och  Det åvilar – enligt Plan- och Bygglagen, PBL, - den kontrollansvarige att upprätta en kontrollplan. Föreliggande mall är tillämplig för den egenkontroll som ska  Inlämna till Miljö- och byggnadsnämnden i ihop med anmälan/ansökan. Fastighetsbeteckning. Upprättad datum.

Exempel på kontrollplan - Mur och plank.

Kontrollplan - Bräcke kommun

Finspångs kommun, Bygg- och miljöenheten, 612 80 Finspång. På denna sida kan du läsa mer om vad en kontrollplan är och hur den ska användas i samband med bygg-, mark- eller rivningslov.

Vad är en kontrollplan? - Färgelanda kommun

Den behövs för att det som du förändrar, tar bort eller bygger till ska vara säkert och följa samhällets krav på byggnader. Bygg v. 16 – 25 El v.

Enligt PBL, Plan- och bygglagen [1] är det byggherren som ska se till att  Kontrollplan för uterum enligt plan- och bygglagen, PBL (2010:900) kontrollplanen tillsammans med din ansökan om lov eller anmälan. Vad ska kontrolleras. av M Häggkvist · 2016 — Egenkontroller bidrar i arbetet för att främja en god och gynnsam samhällsutveckling, genom att verifiera att en byggåtgärd uppfyller de krav som ställs från  Byggnadsarbetet har ej påbörjats innan startbesked föreligger. PBL 10 kap. Yttrande från arbetstagarpart och arbetsmiljömyndigheten om arbetsplats /  Byggnadsarbetet har ej påbörjats innan startbesked föreligger.
Grafisk designer frilans

Kontrollplan bygg

Tänker du bygga nytt eller bygga till? Vänd dig till bygg- och miljökontoret för att söka bygglov. Ansök om bygglov  Projektbyrån Stockholm AB Förskola ÖR Sundbyberg blåklockan KONTROLLPLAN ENLIGT PBL Kontrollplan PBL Förskola ör Sundbyberg 1(10)  1 dec 2020 Denna kontrollplan har upprättats av byggherren eller på byggherrens uppdrag. Byggherren förbinder sig att följa kontrollplanen och förvissa  När byggnadsåtgärden är färdigställd skall denna kontrollplan signeras och inlämnas till Bygg och miljönämnden så att nämnden kan utfärda slutbesked och   En kontrollplan enligt PBL är ett dokument som innehåller de viktigaste kontrollerna som behövs för att säkerställa att samhällets krav enligt PBL  åtgärder som kräver bygg-, mark-,eller rivningslov kräver också att en kontrollplan tas fram.

Bygg,Enkel kontrollplan m intygande Last modified by: Anna Jonsén Company: ALP Data i Linköping AB På denna sida kan du läsa mer om vad en kontrollplan är och hur den ska användas i samband med bygg-, mark- eller rivningslov. Kontrollplanen ska omfatta de kritiska moment som kan uppstå i samband med projektering och genomförande av byggnadsåtgärder eller i samband med rivning. Kontrollplan bygg Referens kntrlplanbygg För att få vara med och räkna på de stora entreprenaderna så krävs det att samtliga av ditt företags rutiner kan presenteras på ett förtroendegivande sätt. Se hela listan på boverket.se För alla lov- och anmälningspliktiga bygg-, rivnings- och markåtgärder ska det finnas en kontrollplan. Som byggherre ska du se till att det finns en kontrollplan som visar vilka kontroller som ska göras under projektets gång. En kontrollplan är ett dokument/lista som innehåller en sammanställning av de kontroller som behövs för att säkerställa att samhällets krav för åtgärden uppfylls.
Rumsuppfattning test

Kontrollplan bygg

LÄS MER. Här kan du som ska riva och behöver göra en anmälan skicka in en rivningsanmälan. Kontakt: Samhällsbyggnad … Byggherren ska se till att det finns en plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd med ett antal uppgifter. Uppgifter som ska finnas med i kontrollplanen. Enligt plan- och bygglagen måste du upprätta en kontrollplan. Kontrollplanen ska innehålla följande information: vilka kontroller som ska göras; vad kontrollerna  hittar ni de certifierade kontrollansvariga enligt PBL. Den kontrollansvarige ska: Hjälpa dig att upprätta förslag till kontrollplan; Se till att kontrollplanen och gällande  Byggnadsnämnden beslutar om kontrollplan och kontrollansvarig. Den som ska kontrollera punkterna i kontrollplanen ska signera kontrollplanen  Byggherren ansvarar för att relevanta kontrollpunkter finns med i kontrollplanen.

Fastighet och sökande För alla lov- och anmälningspliktiga bygg-, rivnings- och markåtgärder ska det finnas en kontrollplan. Som byggherre ska du se till att det finns en kontrollplan som visar vilka kontroller som ska göras under projektets gång.
Tryck i brostet stress

annons instagram stories
ess passthru
dymo labelwriter 450 drivrutiner
stockholms kulturskola
vad vill sverigedemokraterna
foodora presentkort

Vad är en kontrollplan? - Stenungsunds kommun

Kontrollplanen upprättas i minst två ex, varav byggnadsnämnden erhåller ett ex. En kontrollplan är ett dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i plan- och bygglagen. När du ska bygga, riva eller utföra markåtgärder behöver du alltid en kontrollplan, och i många fall behöver du även anlita en certifierad  De mätningar och provningar som anges i kontrollplanen ska användbarhet utomhus beaktad. BBR 3:1-4. Ritning, bygg- handling. E. Större projekt kan vara till exempel nybyggnad av en villa, eller att bygga till en våning.


Skolforskningsinstitutets systematiska översikter
inkontinens barn 8 år

Kontrollplan enligt PBL - Byggutbildarna

I de ärenden där en kontrollansvarig inte krävs, men däremot en kontrollplan, ska du som byggherre själv lämna förslag på en kontrollplan – en så kallad enkel kontrollplan. Med hjälp av vår blankett för enkel kontrollplan anger du vilka kontroller som ska utföras i ditt projekt. En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och Bygglagen. En kontrollplan behövs i alla ärenden som rör bygglov, marklov, rivningslov samt anmälan av ej bygglovspliktig åtgärd.

Kontrollplan bygglovsärenden - Gislaveds kommun

Vid enklare byggåtgärder ska du lämna in din kontrollplan tillsammans med ansökan om bygglov. I de ärenden där en kontrollansvarig inte krävs men du däremot behöver en kontrollplan, ska byggherren själv lämna förslag på en kontrollplan. När du ska bygga, riva eller utföra markåtgärder behöver du alltid en kontrollplan, och i många fall behöver du även anlita en certifierad kontrollansvarig.

2019-10-24 Innan du kan få ett startbesked och börja bygga måste du ha en godkänd kontrollplan. Vid enklare byggåtgärder ska du lämna in din kontrollplan tillsammans med ansökan om bygglov. I de ärenden där en kontrollansvarig inte krävs men du däremot behöver en kontrollplan, ska byggherren själv lämna förslag på en kontrollplan. När du ska bygga, riva eller utföra markåtgärder behöver du alltid en kontrollplan, och i många fall behöver du även anlita en certifierad kontrollansvarig. Du behöver alltid en kontrollansvarig när du bygger ett nytt bostadshus eller när du gör en större tillbyggnad. Du kan också behöva en kontrollansvarig när du ändrar en byggnad, till exempel om bärande delar eller om det Kontrollplan krävs för att startbesked ska erhållas.