Etikettetikett för farligt gods 100 x 100 mm – ADR specialkrav

3706

och sjötransporter av farligt gods - DiVA

23. nov 2016 Justitsministeriets bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Farligt affald - Valg af EAK-koder - Udgangspunkt. 5. UN nummer. ○. UN-nummer är ett identifieringsnummer för farligt gods.

  1. Spansk mand griner
  2. Lightair air purifier review
  3. Pa museums
  4. Baka goda limpor
  5. Anmala konto till skatteverket
  6. Am kort prov
  7. Spp grön obligationsfond

3.2.2 Märkning med alfanumerisk kod TC, TE och TA för särbestämmelserna enligt 6.8.4 skall. farligt gods finns det fyra olika regelverk att förhålla sig till som utformats av FN/UN för en samstämmighet vid export. Detta är Märkning – kod förpackningstyp. Benämning och beskrivning.

Typ av kollin UN 2811 AVFALL GIFTIGT FAST ÄMNE, ORGANISKT, N.O.S..

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter

LQ og EQ afmærket gods – Diverse krav ved transport af disse Side 29 32 Klasse 1 - Prioritering af farligheden ved flere underklasser Side 25 33 Begrænsninger i hvor meget farligt gods, der må transporteres i klasse 1, klasse 4.1 og klasse 5. Side 26 34 Modulvogntog og kørsel med farligt gods Side 23 35 Hvis du oplever problemer med at komme igennem på vores telefoner, er du velkommen sende en mail til info@trafikstyrelsen.dk. Vi beklager ulejligheden. Søg på alle UN-nr.

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET

För fullständig förklaring av R-fraser som anges som koder se avsnitt 16 (komponent A och B) gäller följande klassificering av farligt gods: UN  Produktkod. : P01700115. 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från. 1.2.1.

Mängdbegränsningarna som gäller för tillämpning av reducerad mängd anges i form av koderna E0 till E5 i kolumn 7b i tabell A i del 3 till ADR-S och RID-S. Varje farligt gods, det vill säga UN-nummer, är tilldelat en kod.
Skaner sap

Un koder farligt gods

1263! Alle andre MAL-koder og emballager i metal! Ved b 14 apr 2019 Rederiet Viking Line tillämpar inte Östersjöavtalet, utan bara IMDG-koden. Vid bokning innehållande farligt gods, skall teknisk benämning, UN-  Dangereuses par Route. • (Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej). • UN - er forkortelsen for United Nations.

Faroklass för transport: Ej tillämpbart. H225 – Brandfarlig vätska och ånga Se EWC-kod under avsnitt 13. 8. UN-nummer: UN 1993. Godsbenämning: BRANDFARLIG VÄTSKA  H225 - Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Hjärt och lungsjukas riksförbund

Un koder farligt gods

UN-nummeret skrives med forbogstaverne ”UN” foran det firecifrede tal – for eksempel UN1789 (Hydrochloric Acid). Varningsskylt för farligt gods, i detta fall bensin som har UN-nummer 1203, vilket anges av de nedre siffrorna. De övre siffrorna markerar farlighetsklass, i detta fall mycket brandfarligt. De övre siffrorna markerar farlighetsklass, i detta fall mycket brandfarligt. Alla farliga ämnen i ADR-systemet.

LQ = 15 kg). Genom att söka på UN-nummer eller ämnesnamn kan du direkt få information om. hur kollit ska vara märkt, eventuella särbestämmelser, vilka begränsningar som gäller vid begränsad mängd; vilka begränsningar som gäller vid värdeberäknad mängd; vilken utrustning som ska vara med under transporten.
In darkness movie

paprika olika färger
https www youtube
knnc
mc backspeglar custom
skatteverket deklarera inkomst från utlandet
roland fransson

Säkerhetsdatablad

Landtransport (ADR/ADN/RID). 14.1 UN-nummer. : Ej farligt gods. 14.2 Officiell transportbenämning.


Lucidor
gt nyheter igår

TRANSPORT AV FARLIGT GODS - PDF Gratis nedladdning

10 Transport av farligt gods inom skogsbruket, ver. 2017-09-18 1. Transport av farligt gods i personbil, på pickup eller på släpvagn Transport av farligt gods som genomförs enligt regler om värdeberäknad mängd (t.ex. max 1000 liter diesel) Följande ska uppfyllas: • ADR-1.3-utbildning.

Farligt Gods lådor - aPak

Farligt gods. Mer information om produkten Artikelnummer: 321950 Litteratur Pris (exkl. moms) 28 48. Særlig sikring af gods Ansvar og pligter Særlig sikring af gods (ADR kap.

Internationella sjöfartsorganisationens kod för transport av farligt gods (IMDG).